Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: ciljna družba) na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-19/2015-8 z dne 22. 12. 2015.

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno dne 28. 12. 2015 do vključno dne 25. 2. 2016, je ponudbo sprejelo 2348 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 2.846.733 delnic ciljne družbe z oznako PPTG, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 26,09 odstotka vseh delnic ciljne družbe.

Prevzemnik ima tako, skupaj s 5.000.000 delnicami ciljne družbe, katere je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, ter s 603.184 delnicami ciljne družbe, ki so bile na dan objave prevzemne ponudbe v lasti družbe Holding PMP d.d., ki je odvisna družba prevzemnika, torej skupno s 5.603.184 delnicami ciljne družbe, ki so bile v neposredni ali posredni lasti prevzemnika na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti 8.449.917 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 77,43 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik izjavlja, da je skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta ter 53. člena ZPre-1 prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe je dne 26. 2. 2016 objavljeno v časniku Finance in na spletni strani prevzemnika www.sij.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d. d. www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 26.02.2016