Obvestilo o možnosti izplačila nadomestila za spremembo Pogojev Obveznic imetnikom obveznic SIJ2 in SIJ3

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ2 in SIJ3, obvešča javnost, da je izdajatelj za obe omenjeni izdaji obveznic sprejel sklep, da bo ob predpostavki, da bodo imetniki obveznic SIJ2 in SIJ3 sprejeli Pisne Sklepe z ustrezno večino, kot je to opredeljeno v Pogojih Obveznic, in posledično privolili v spremembo Pogojev Obveznic z oznako SIJ2 in SIJ3, v skladu z mednarodno finančno prakso vsem imetnikom obveznic izdajatelja izplačal enkratno nadomestilo za spremembo Pogojev Obveznic (t.i. »Consent fee«) v višini 0,15 % nominalne vrednosti obveznic v imetništvu posameznega imetnika obveznic SIJ2 in/ali SIJ3. Celotno besedilo sklepa uprave Izdajatelja z vsemi podrobnostmi in pogoji izplačila se nahaja v priponki.

Za namene posredovanja podatkov davčnim organom in izpolnjevanja drugih obveznosti na podlagi davčnih predpisov bo izdajatelj izplačilo nadomestila za spremembo obravnaval kot da bi šlo za  plačilo obresti na podlagi obveznic.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 17. 11. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.

Sklep uprave SIJ