Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta

Nadzorni svet se je danes, 2. junija 2015, v novem mandatu po izvolitvi na skupščini delničarjev, ki je bila aprila 2015, sestal na svoji prvi seji, na kateri je bil za predsednika nadzornega sveta ponovno izvoljen Andrey Zubitskiy, za namestnika predsednika pa Janko Jenko.

Nadzorni svet je na seji obravnaval tudi revidirano letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2014, zato družba skladno z drugim odstavkom 111. člena ZTFI sporoča, da je nadzorni svet sprejel in potrdil letno poročilo z vsebino, kot ga je sestavilo poslovodstvo. Letno poročilo je od 29. 4. 2015 objavljeno na SEOnet-u in dostopno na povezavi http://www.sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila/.

Ob potrditvi letnega poročila je nadzorni svet soglašal s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička, zato bosta uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev letos predlagala, da se od doseženega bilančnega dobička za leto 2014 nameni 5,8 milijona evrov za izplačilo dividend.

Na seji so se člani nadzornega sveta seznanili z gospodarskim načrtom skupine SIJ za leto 2015 in z rezultati poslovanja v prvem kvartalu letošnjega leta. Uprava je predstavila tudi aktivnosti za realizacijo dolgoročne strategije za diverzifikacijo virov financiranja skupine, in sicer lanskoletno izdajo obveznic na slovenskem trgu (42,9 milijona evrov), izdajo komercialnih zapisov marca 2015 (20 milijonov evrov), ter s ponovno izdajo obveznic na slovenskem trgu, ki je predvidena v prihodnjih mesecih. Skupina načrtuje novo izdajo v obsegu 30 do 50 milijonov evrov, s ciljno letno obrestno mero med 3,5 in 3,8 odstotkov, odvisno od velikosti izdaje.

Družba bo konsolidirane rezultate poslovanja skupine SIJ za prvi kvartal leta 2015 objavila pred omenjeno izdajo obveznic.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet divizij, 22 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter več kot 3.100 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Obenem se je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne jeklarske skupine v letu 2014. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

 

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si