Obvestilo o preklicu skupščine

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) ob smiselni uporabi določb 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preklicuje zasedanje 29. seje skupščine delničarjev, sklicane za v petek, 29. 1. 2016 ob 11.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, katere sklic je bil objavljen dne 28. 12. 2015 s pošiljanjem priporočenega pisma vsem delničarjem, z objavo na spletni strani Ljubljanske borze d.d. (SEOnet) in spletnih straneh družbe www.sij.si .

Uprava družbe SIJ d.d. se je za preklic 29. skupščine delničarjev odločila zaradi časovnih omejitev izvedbe oddelitve naložbe podjetja v družbo Perutnina Ptuj d.d., za katero potrebuje soglasje skupščine delničarjev. S tem predstavljeni načrti za oddelitev naložbe niso preklicani, temveč zgolj časovno odloženi v letošnje leto.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 20. 1. 2016

Uprava družbe SIJ d.d