Obvestilo o prevzemni nameri

Družba SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik), skladno s 24. členom Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) obvešča, da namerava dati prevzemno ponudbo za vse delnice družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: ciljna družba) z oznako PMPG in ISIN kodo SI0031116328 (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe).

Ciljna družba je izdajatelj 76.870 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

O prevzemni nameri je prevzemnik, v skladu s 24. členom ZPre-1, obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Javno Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ciljne družbe in predstavnike delavcev oziroma delavce ciljne družbe ter predstavnike delavcev oziroma delavce prevzemne družbe. Prevzermna namera je danes dne 6. 11. 2015 objavljena v časopisu Večer.

Prevzemnik bo najkasneje v 30-ih dneh in ne prej kot v 10-ih dneh po objavi te prevzemne namere objavil prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik.

Aktivnosti v zvezi s prevzemno ponudbo vodi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 06.11.2015