OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik) skladno s 24. členom Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) obvešča, da namerava dati prevzemno ponudbo za vse delnice družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: ciljna družba) z oznako PPTG in ISIN kodo SI0031107350 (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe).

Ciljna družba je izdajatelj 10.912.500 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

O prevzemni nameri je prevzemnik, v skladu s 24. členom ZPre-1, obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ciljne družbe in predstavnike delavcev oziroma delavce ciljne družbe ter predstavnike delavcev oziroma delavce prevzemne družbe.

Prevzemnik bo najkasneje v 30-ih dneh in ne prej kot v 10-ih dneh po objavi te prevzemne namere objavil prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik.

Aktivnosti v zvezi s prevzemno ponudbo vodi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 02.12.2015