Obvestilo vlagateljem v obveznice z oznako SIJ2 in SIJ3

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, veljavne zakonodaje ter ob upoštevanju določil Pogojev Obveznic, ki veljajo za obveznice z oznako SIJ2 in SIJ3, družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj), na podlagi določil Pogoja 7.7. (d) v povezavi s Pogojem 7.6 in Pogojem 14, obvešča vlagatelje obeh omenjenih izdaj obveznic:

da bo SIJ d.d. v skladu s sklepom 28. skupščine delničarjev SIJ d.d. z dne 14. 8. 2015 del bilančnega dobička za leto 2014 v višini 5.810.642,63 evra namenil za izplačilo dividend delničarjem (lastne delnice niso udeležene) v znesku 6,01 evra na delnico; dividende se bodo izplačale v petih delovnih dneh od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo;
da so ta izplačila dopustna na podlagi izjeme (iv) iz odstavka (d) Pogoja 7.6.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 18. 8. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 18.08.2015