Poslovanje skupine SIJ v obdobju januar – september 2016 in najava ponovne izdaje komercialnih zapisov

Ljubljana, torek, 22. novembra 2016 – Poslovanje skupine SIJ v obdobju januar – september 2016 in najava ponovne izdaje komercialnih zapisov

Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih 2016 ustvarila 637,9 milijona prihodkov od prodaje (20,6 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 82,5 milijona evrov (48 odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov. Skupina je tudi v tretjem kvartalu ohranila visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža znašala 12,9 odstotka (rast za 2,3 odstotne točke v primerjavi z enakim obdobjem lani).
Prikazane rezultate poslovanja je Skupina dosegla v negativnih tržnih razmerah (cenovni pritiski) v obeh dejavnostih skupine (osrednji – metalurški in prehrambni), ki pa jih uspešno nadomešča z učinkovitim upravljanjem proizvodnega miksa, optimizacijo procesnih in drugih stroškov ter povečano količinsko prodajo.
V metalurški dejavnosti so prihodki od prodaje v prvih devetih mesecih znašali 487 milijonov evrov, dosežena EBITDA 61,3 milijona evrov (10 odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in EBITDA marža 12,6 odstotkov, ki še naprej ostaja krepko nad globalnim povprečjem panoge. 10,1 odstotna rast kazalnika EBITDA/tono kaže na uspešno izvajanje strategije povečevanja deleža proizvodov z visoko dodano vrednostjo, vključno s končnimi jeklarskimi izdelki. Odlivi za naložbe so se v tem obdobju povečali za 38 odstotkov (na 62,9 milijona evrov v primerjavi z enakim obdobjem lani), predvsem zaradi že zagnane naložbe v novo linijo za toplotno obdelavo in naložbe v AOD napravo v družbi SIJ Acroni (vrednost obeh naložb presega 60 milijonov evrov).
Prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj [1] je v prvih devetih mesecih 2016 ustvarila 185,4 milijona evrov prihodkov, EBITDA v višini 19,1 milijona evrov (17-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid 9,2 milijona evrov (77-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani). Dosežena EBITDA marža (10,3 odstotkov) presega lansko raven (rast za 1,6 odstotne točke) in odraža usmeritev v stroškovno optimizacijo poslovanja ter hkratno povečanje deleža prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo na ključnih trgih. Na račun dokapitalizacije in finančnega prestrukturiranja se je Skupina PP v letošnjem letu močno razdolžila (40,5 milijona evrov neto dolga na dan 30. september 2016), kar predstavlja ustrezne temelje za uspešen razvoj v prihodnjih letih.

S ciljem diverzifikacije virov financiranja in refinanciranja kratkoročnih finančnih obveznosti (lanskoletne izdaje komercialnih zapisov) je SIJ d.d. v teh dneh pričel s predprodajnim postopkom tretje zaporedne izdaje komercialnih zapisov na slovenskem kapitalskem trgu, ki bo zaključen v sredini decembra letos; predviden obseg izdaje je do 25 milijonov evrov.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), kateri skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.

Več informacij:
Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si


[1] Predsednik uprave Perutnina Ptuj d.d. Tibor Šimonka bo podrobnejše rezultate poslovanja družbe in Skupine PP predstavil na tiskovni konferenci v sredo, 23. novembra ob 10.00 na sedežu družbe (Potrčeva cesta 10, Ptuj).