Poslovanje skupine SIJ v prvih devetih mesecih 2015

Ljubljana, torek, 10. november 2015

 Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je v prvih devetih mesecih leta 2015 ustvarila prihodke od prodaje v višini 529,1 milijona evrov (5,7-odstotno znižanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), poslovni izid iz poslovanja (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 16 milijonov evrov. Skupina še naprej ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je EBITDA marža v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašala še vedno visokih 10,6 odstotka, kar je občutno – nekaj odstotnih točk – nad povprečjem svetovnega jeklarskega trga.

 Slednjega še naprej zaznamujejo nizka zasedenost proizvodnih zmogljivosti in cenovni pritiski na surovinskih trgih (npr. padec cen niklja v tretjem četrtletju 2015), ki nižajo bazne cene masovnih jeklarskih izdelkov. Medtem skupina SIJ kot nišni proizvajalec jeklarskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo za znanega kupca omenjene negativne tržne razmere v določeni meri občuti v obliki cenovnih pritiskov, vendar še naprej ohranja maksimalno zasedenost svojih proizvodnih zmogljivosti in visoko profitabilnost poslovanja. Tako npr. kazalnik EBITDA na tono na ravni poslovnega področja jeklarstva ostaja na praktično enaki ravni kot lani, ob tem da skupina še naprej aktivno prilagaja in optimizira proizvodni miks.

 Delež izvoza v strukturi prihodkov od prodaje se še naprej povečuje, po prvih devetih mesecih je znašal 88,0 odstotka. Skupina še naprej beleži največjo rast izvoza na trgu ZDA, delež katerega v celotnih prihodkih skupine dosega nekaj manj kot deset odstotkov. Ključna trga še naprej ostajata Nemčija in Italija. Odlivi za naložbe so se v prvih devetih mesecih leta 2015 povečali na 45,8 milijona evrov (v enakem obdobju lanskega leta so znašali 25,3 milijona evrov), saj skupina z letošnjim letom vstopa v nov investicijski in razvojni cikel do leta 2020.

 »Svetovna jeklarska industrija se v zadnjih mesecih srečuje s številnimi izzivi, ki niso povezani zgolj z vprašanjem zasedenosti proizvodnih zmogljivosti, temveč tudi z občutnimi pritiski na surovinskih trgih in posledičnimi padci baznih cen jeklarskih izdelkov. Cena niklja kot ena ključnih referenc za določanje cen jeklarskih izdelkov je blizu zgodovinskega minimuma. Kljub temu skupina zaradi svojega robustnega poslovnega modela, pass-through cenovne politike (prenos vhodnih cen surovin na končne izdelke) in usmeritve v nišne tržne segmente z rešitvami po meri za končnega kupca posluje stabilno in uspešno. Skupina SIJ tako ohranja visoko dobičkonosnost (EBITDA marža) in aktivno vstopa v nov investicijski cikel,« je poslovne rezultate komentiral predsednik uprave SIJ Anton Chernykh.

Igor Malevanov, član uprave za finance in ekonomiko SIJ, dodaja: »Če pogledamo devetmesečne rezultate, vidimo velik vpliv nekaterih enkratnih negativnih dogodkov: zamenjava celotnega informacijskega sistema (ERP) in tri večje zaustavitve posameznih proizvodnih procesov zaradi tehničnih okvar v poslovnem področju jeklarstva – njihov negativni vpliv na EBITDA je znašal 5,6 milijona evrov. Temu je treba dodati še težave z zagonom nove opreme, ki so povzročile motnje v proizvodnih procesih posameznih programov jeklarskega področja. Skupen negativni vpliv enkratnih dogodkov v obdobju prvih devetih mesecev na EBITDA ocenjujemo na 7,3 milijona evrov. Ključno je, da skupina SIJ še naprej ohranja učinkovit proizvodni miks in, posledično, dosega visoko EBITDA maržo, kar priča o globalni konkurenčnosti skupine tudi v oteženih makro okoliščinah na svetovnih surovinskih trgih«.

---

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavlja pet poslovnih področij, 23 odvisnih podjetij v Evropi in ZDA ter okrog 3.200 zaposlenih.

Skupina SIJ je leta 2014 zabeležila prihodke v višini 707,8 milijona evrov, kar predstavlja sedemodstotno rast glede na leto 2013. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je povečal za 91 odstotkov in dosegel 77,8 milijona evrov. Dosežena 11-odstotna EBITDA marža postavlja skupino SIJ med najbolj uspešne svetovne jeklarske skupine v letu 2014. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 39,6 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 18-krat, čisti poslovni izid pa je dosegel slabih 25 milijonov evrov.

Informacija o devetmesečnem poslovanju skupine SIJ v slovenskem jeziku

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si