Skupina SIJ uspešno zaključila tretjo zaporedno izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v višini 30 milijonov evrov

Ljubljana, petek, 16. decembra 2016 – Skupina SIJ uspešno zaključila tretjo zaporedno izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v višini 30 milijonov evrov

Skupina SIJ je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek tretje zaporedne izdaje komercialnih zapisov v višini 30 milijonov evrov. Komercialni zapisi imajo ročnost enega leta ter 1,20-odstotno obrestno mero, kar je najnižja dosežena letna obrestna mera izdajatelja pri zadolževanju na slovenskem kapitalskem trgu. Veliko zanimanje institucionalnih in zasebnih vlagateljev, ki je občutno presegel ciljno vrednost, nazorno kaže na zaupanje v konkurenčnost poslovanja Skupine SIJ in uspešno uresničevanje strategije razvoja Skupine tudi v prihodnjem obdobju.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev kratkoročnih virov in optimizacija stroškov financiranja, kot tudi uresničevanje strategije zagotavljanja ustrezne likvidnosti Skupine SIJ. Z zbranimi sredstvi bo Skupina poplačala lanskoletno izdajo komercialnih zapisov ter zagotovila ustrezne likvidnostne vire za uravnavanje sezonskih potreb po obratnem kapitalu.

»Rezultati prvih devetih mesecev letošnjega leta kažejo na nadaljevanje stabilnega in uspešnega poslovanja. Tudi rezultati zadnjih dveh mesecev v obeh dejavnostih – metalurški in prehrambni – so skladni z našimi pričakovanji in napovedmi, ki ostajajo pozitivne tudi za leto 2017. Zaupanje v stabilnost našega poslovnega modela so s tako močno izraženim interesom za tokratno izdajo ponovno potrdili tudi največji slovenski institucionalni vlagatelji,« je ob zaključku postopka tretje izdaje komercialnih zapisov izpostavil namestnik predsednika uprave in finančni direktor Skupine SIJ Igor Malevanov.
Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje komercialnih zapisov je izvajala NLB d.d. Nematerializirani 12-mesečni komercialni zapisi so vpisani v centralni register pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, z oznako SIK03 in ISIN kodo SI0032501700. Komercialni zapisi bodo uvrščeni na organizirani trg Ljubljanske borze.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (naložba v Perutnino Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.
Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 637,9 milijona prihodkov od prodaje (20,6 odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 82,5 milijona evrov (48 odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani) in čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona evrov.

Več informacij:
Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje
E-pošta: denis.mancevic@sij.si