Sporočilo za javnost

Ljubljana, 3. december 2015 – SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba) podaja podrobnejša pojasnila v povezavi s postopkom dokapitalizacije in prevzema družb Perutnina Ptuj d.d. in Holding PMP d.d.

Kot smo že obvestili javnost, je včeraj, dne 2. decembra, v prostorih SIJ d.d. potekala policijska preiskava, vendar izključno zaradi pridobivanja dokumentacije zaradi suma storitve kaznivih dejanj tretjih oseb, nepovezanih z družbo SIJ d.d. Družba SIJ d.d. ni osumljenec v postopku in zoper družbo ne poteka noben postopek. Ravno tako ni bil med osumljenci nihče izmed zaposlenih družbe SIJ d.d., nihče pridržan, kot tudi pri nikomur od zaposlenih družbe SIJ d.d. niso potekale hišne preiskave.

Policijska preiskava je trajala okrog 4 ure in se zaključila ob 15.00. Preiskava je potekala izjemno korektno, vodstvo družbe je zagotovilo tvorno sodelovanje zaposlenih družbe. Preiskovalcem je bil omogočen dostop do zahtevanih gradiv in dokumentov, povezanih s preiskavo. Uprava družbe je zainteresirana za čimprejšnje dokončanje preiskave, saj ne želi, da se ustvarja neutemeljen dvom v zakonitost poslovanja SIJ d.d. in odvisnih družb.

Obenem družba sporoča, da prevzemni postopki, ki so v teku, nemoteno potekajo naprej. Ravno tako nemoteno še naprej poteka tudi priprava oddelitvenega načrta v zvezi z napovedano oddelitvijo naložbe v Perutnini Ptuj d.d. in Holdingu PMP d.d. v ločeno, novo družbo (v skladu z 623. členom ZGD-1). Na predlog uprave in nadzornega sveta je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 1. 12. 2015 že izdalo sklep, da bo revizijo oddelitve opravila Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane, preden oddelitev potrdita še nadzorni svet in skupščina, katere sklic bo predvidoma objavljen še v tem mesecu.

V povezavi z dokapitalizacijo družbe Perutnina Ptuj d.d. (v nadaljevanju: PP) in prevzemnimi postopki je bilo v preteklih dneh v javnosti mogoče zaslediti nekatere netočne informacije, ki jih želimo ovreči oz. dati podrobnejše pojasnilo.

Prvič, Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zoper SIJ d.d. ni sprožila nobenih uradnih postopkov, kot se je napačno navajalo v medijih. Družba je na zahtevo regulatorja v septembru podala podrobna pojasnila v povezavi s Pogodbo o nakupni opciji, ki se nanaša na delnice družbe Holding PMP d.d. (v nadaljevanju: Holding PMP); kakršnih koli nadaljnjih zahtevkov ali uradnih postopkov ni bilo (kar bi bila ATVP dolžna storiti, če bi naletela na nepravilnosti). ATVP je, nasprotno, SIJ d.d. izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za vse razpoložljive delnice družbe Holding PMP ter potrdila prevzemni prospekt, ki ga namerava družba objaviti še ta teden.

Drugič, v javnosti se pojavljajo napačna navajanja cen delnic družb PP in Holdinga PMP, pri čemer se izpostavlja, da naj bi posamezni delničarji družbe Holdinga PMP v postopku lastniškega vstopa SIJ d.d. v Perutnino Ptuj dobili višje plačilo kot ostali delničarji PP (8 evrov). Želimo izpostaviti, da premoženje družbe Holdinga PMP ne sestavljajo zgolj delnice PP, temveč tudi drugo premoženje, kar se da jasno razbrati iz javno dostopnih evidenc (AJPES). Zato poudarjamo, da je ponujena dokapitalizacijska cena za PP, kot tudi prevzemna cena za Holding PMP, poštena in odraža realno vrednost obeh družb. SIJ d.d. je bil v postopku dokapitalizacije izbran kot najboljši ponudnik, ki ni ponudil zgolj ceno 8 evrov za delnico PP, temveč tudi 40-milijonsko dokapitalizacijo, s katero se bo lahko družba PP občutneje razdolžila in tako dobila nov zagon za uspešen razvoj in poslovanje v prihodnje. Postopek izbire dokapitalizatorja družbe PP ni bil »zaprt«, kot se je to včeraj navajalo v javnosti, temveč je bil transparentno voden s strani družbe BNP Paribas, ki je uspela zbrati 7 ponudb, od tega dve zavezujoči.

Tretjič, opcijska pogodba med SIJ d.d. in posameznimi delničarji Holdinga PMP je bila sklenjena pod odložnimi pogoji in je začela veljati precej po tem, ko so se ugibanja o njej prvič pojavila v javnosti. Z vidika SIJ d.d. sklenitev pogodbe ni sporna. SIJ d.d. je o sklenitvi Pogodbe o nakupni opciji in pridobitvi pomembnega deleža poročal in obveščal pravočasno in pravilno, v skladu z vso relevantno zakonodajo; slednje potrjuje tudi že navedeno dejstvo, da je SIJ d.d. uspešno izvedel dokapitalizacijo PP in pridobil dovoljenje za prevzemno ponudbo za odkup razpoložljivih delnic Holdinga PMP.

Želimo izpostaviti, da SIJ d.d. posluje transparentno, zakonito in družbeno odgovorno. Skupina redno izpolnjuje svoje obveznosti do poslovnih partnerjev, zaposlenih, države (plačevanje davkov, prispevkov in drugih dajatev) in delničarjev. Poslovanje je podvrženo zelo strogi korporativni politiki upravljanja, upoštevajoč najboljše mednarodne prakse. SIJ ne deluje kot klasični »holding«, temveč kot pogodbeni koncern in neposredno ter aktivno upravlja s ključnimi poslovnimi funkcijami v vseh odvisnih družbah. O uspešnosti politike korporativnega upravljanja nazorno pričajo tudi rezultati SIJ, ki se uvršča med najbolj dobičkonosne jeklarske skupine v svetu v zadnjih dveh letih. Omenjene dobre prakse korporativnega upravljanja namerava SIJ d.d. prenesti tudi na družbo PP po zaključku prevzemnega postopka.

Zavedamo se, da je v danih okoliščinah okrnjen ugled ne samo družbe PP, temveč tudi SIJ d.d. Želimo izpostaviti, da družba nikakor ne more prevzemati odgovornosti za dejanja tretjih oseb, zoper katere poteka kazenska preiskava. Upoštevajoč navedeno, kot tudi mednarodno prakso odgovornosti uprav katerih koli družb za ugled in kredibilnost podjetij, ki jih vodijo, si težko predstavljamo normalno poslovanje družbe PP in delovanje njene uprave v danih okoliščinah. Zato od uprave družbe PP pričakujemo, da prevzame odgovornost in ponudi odstop.

Več informacij:

Dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje

E-pošta: denis.mancevic@sij.si