Zaključek prevzemnega postopka za delnice družbe PERUTNINA PTUJ d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, obvešča, da je v postopku prevzema za odkup delnic družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: ciljna družba) dne 29. 2. 2016 Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdala odločbo z opr. št.: 40201-19/2015-15, s katero je ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. uspešna.

Na podlagi določil 4. odstavka 54. člena Zakona o prevzemih (Zpre-1) bo predmetno odločbo objavila ciljna družba, prevzemnik pa v zvezi z navedenim obvešča, da je KDD – Centralno klirinško depotna družba d.d. z dnem 2. 3. 2016 že opravila prenos nadomestila akceptantom, ki so sprejeli prevzemno ponudbo ter v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev opravila prenos delnic ciljne družbe z oznako PPTG na prevzemnika in je bil z dnem 2. 3. 2016 prevzemni postopek zaključen.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.